Přátelé Jeunesse Lumiere

křesťanské společenství i pro všední dny

O nás

Spolek Přátelé Jeunesse Lumiere z.s. (PJL) založili absolventi Mezinárodní katolické školy modlitby a evangelizace Jeunesse - Lumière (JL) ve Francii a její příznivci. Jsou nám blízké křesťanské hodnoty předávané ve škole JL tak, jak jsme je poznali a zažili: prorocký pohled na člověka, odpouštění žité v každodenních vztazích, krása liturgie v plnosti rozdílných ritů, zkušenost víry předávaná formou osobního svědectví…

Tyto hodnoty sdílíme a šíříme dál, každý podle svého stavu, povolání a poslání, tedy tam, kde každý z nás žije, pracuje a působí. O škole JL informujeme a podporujeme zájemce o její poznání. Podporujeme také ty, kteří jsou aktuálně v Jeunesse- Lumière z Čech. Více si o naší činnosti můžete poslechnout také v následujícím rozhovoru na rádiu Proglas z 24. 11. 2021, který je dostupný pod tímto odkazem.


Jeunesse - Lumière je společenství založené P. Danielem - Angem, v jehož středu je škola modlitby a evangelizace, která nabízí mladým lidem roční formační pobyt. Jeho cílem je poskytnout mladému člověku čas se zastavit, srovnat si svůj život, nechat ho Bohem uzdravit a narovnat, a zakotvit ho ve vztahu s Bohem. Uvědomit si svou důstojnost i důstojnost druhých lidí plynoucí z toho, že každý člověk je originál; jedinečné Boží dítě. Poznat svá obdarování i obdarování druhých lidí s cílem učit se tyto dary v životě uplatňovat a umět se o ně dělit. Dotknout se žízně po Bohu v dnešním světě a učit se na ni reagovat…

Je to nabídka prohloubení osobní víry a pomoc v hledání svého místa v životě. Je to škola, kde se člověk učí o své zkušenosti vyprávět druhým a ukazovat, že tato hluboká zkušenost setkání s Boží dobrotou je určena pro každého člověka bez rozdílu.

Myšlenky a hodnoty šířené tímto společenstvím mají význam pro všechny lidi, nejen pro mladé. Proto si spolek PJL klade za cíl tyto myšlenky a hodnoty podporovat a šířit.

Rotunda a domek

Rotunda sv. Kateřiny je nejvýznamnější architektonická památka z první poloviny 13. století v České Třebové a jediná dochovaná románská stavba ve východních Čechách. Rotunda je využívána zejména pro potřeby bohoslužeb, náboženské a další kulturní události. Rotundě sv. Kateřiny dlouhou dobu chybělo důstojné zázemí, to se daří naplňovat skrze opravený domek v její blízkosti. V České Třebové má PJL své sídlo v domku v přímé blízkosti této rotundy sv. Kateřiny.

Domek je ve starších pramenech označován jako bývalý sirotčinec. Patřil městu a dalším dvěma vlastníkům a byly v něm celkem 4 nájemní byty. V létě 1975 získaly jeden byt sestry Apoštolátu sv. Františka, které tehdy ale žily v utajení.

rotunda sv. Kateřiny

Sestry zde měly svá civilní povolání – většinou ve zdravotních a sociálních službách – a apoštolát vykonávaly v rámci něho (navštěvovaly staré a nemocné lidi, chodily do rodin s cílem pomoci prakticky, ale i výukou katechismu dětí, protože v té době nebyla oficiální možnost děti vyučovat, apod.) a také v rotundě sv. Kateřiny. Ta byla v té době ve špatném stavu. S pomocí farníků se kaple uklidila a začaly tam pravidelné bohoslužby s hudebním doprovodem mládeže. Po roce 1989 se činnost sester rozšířila, ve svém bytě hostily různá malá společenství. Scházela se u nich skupinka žen, františkánští terciáři, mládež apod.

Protože dům byl v dezolátním stavu, majitelé jednotlivých bytů je postupně prodávali. V roce 2012 získal celý dům do svého vlastnictví spolek PJL s cílem zrekonstruovat dům tak, aby v něm kromě prostoru k bydlení byla i společenská místnost se sociálním zázemím. Tento prostor slouží např. pro průvodce během letních měsíců, pro pořadatele či účinkující koncertů pořádaných v rotundě, pro pořadatele poutě, Noci kostelů apod., a také, jako dříve u sester, pro setkávání po bohoslužbách, pro setkávání k rozhovorům o víře, pro duchovní doprovázení apod. Rekonstrukce byla v nedávné době dokončena a my věříme, že opravou domu získalo toto místo lidský i duchovní rozměr. Chtěli bychom zde vytvářet prostor ticha a přijetí.

S tím souvisí i poslání spolku, které je s rotundou a domem také spojené, protože v domě má spolek své sídlo a tedy i zázemí pro některé své aktivity.

Poslání

Posláním spolku je přinášet lidem křesťanské hodnoty předávané ve škole Jeunesse-Lumière, a předávat je nejenom mladým lidem a nejenom formou pobytu ve škole, ale nabízet je všem lidem, které potkáváme.

Oblasti a způsoby předávání

  • chceme vždy a v každé situaci obhajovat důstojnost každé lidské bytosti plynoucí z toho, že každý člověk je originál; jedinečné Boží dítě.

  • rozvíjení a šíření duchovních hodnot do různých oblastí života společnosti, zejména v oblasti výchovné, vzdělávací a kulturní

  • konkrétní pomoc jednotlivcům, zvláště mladým lidem, poznávat sám sebe, poznávat Boha, poznávat a využívat svá obdarování a vnímat svou lidskou důstojnost

  • pomoc mladým lidem v přípravě a rozlišování jejich životního povolání

  • podpora života rodiny


K některým těmto cílům můžeme využít domek u rotundy, ve kterém najdeme:

  • prostor klidu a ticha, a tedy možnost

  • zastavit se

  • odpočinout si

  • načerpat

  • vstoupit do ticha

  • podívat se na život „z výšky“ (s odstupem)

  • naslouchat

  • možnost doprovázení tzn.

= jsem přijat takový, jaký jsem

= je tu někdo, kdo mi naslouchá

= mohu dostat zpětnou vazbu

Zázemí pro rotundu sv. Kateřiny a dění s ní spojené:

  • bohoslužby a setkání po bohoslužbách

  • křtiny

  • svatby

  • koncerty

  • program v rotundě během Jabkancové pouti

  • zázemí pro průvodce rotundou

Členové spolku PJL v Brně nabízejí ve spolupráci s farností Brno – Židenice:

  • divadelní představení Zraněný pastýř

  • večery chval

  • celonoční adorace a večery modliteb

  • doprovázení

  • přímluvná modlitba za rodiny

Antikvariát

Po rekonstrukci domku bylo třeba najít způsob, jak vyrovnat s tím spojené závazky. Proto jsme vytvořili a provozujeme také křesťanský online "Antikvariát u kostelíčka", který nám pomohl dofinancovat opravy, a nyní jde výtěžek na provoz spolku, naši činnost a projekty.

V případě zájmu nás můžete podpořit i skrze darované knihy nebo nákupem zboží v našem online e-shopu.

Aktuality

Zveme vás každé léto k prohlídce rotundy s průvodcem (úterý – neděle), v druhé polovině listopadu na tradiční Jabkancovou pouť a v průběhu roku k návštěvě areálu rotundy obklopené starým hřbitovem – místo zve k zastavení se, k zamyšlení, modlitbě…

Aktuální pozvánky najdete v tomto přehledu.

Kontakty

Pokud vás něco z našeho poslání a působení oslovilo, budeme rádi za váš zájem nebo podporu.

Adresa spolku:

Přátelé Jeunesse Lumiere z.s.

U Kostelíčka 254

560 02 Česká Třebová

Kontaktní osoba:

předsedkyně spolku: Mgr. Helena Johnová

tel: +420 603 189 503

e-mail: helenajo@seznam.cz

Bankovní spojení

Č. ú. 2700281252/2010

účet na výdaje spojené s chodem a činností spolku

Č. ú. 2300281261/2010

účet určený k financování pobytů ve škole Jeunesse –Lumière ve Francii